SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. ANVENDELSE

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for DUTRA ApS (herefter ”DUTRA”) er gældende for salg af enhver ydelse fra DUTRA, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.
Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmaterial, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, medmindre DUTRA skriftligt har accepteret fravigelserne.

2. TEKNISKE OPLYSNINGER, VEJLEDNING M.V.

Produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data og lignende på DUTRA’s hjemmeside, i brochurer m.v. er kun vejledende. DUTRA’s oplysninger er kun bindende, når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen.

3. TILBUD OG ACCEPT

Tilbud er kun bindende for DUTRA i 30 dage fra tilbuddets afgivelse, med mindre andet er angivet
Bindende aftale anses for indgået, når DUTRA har modtaget bestilling, og når kunden har modtaget ordrebekræftelse.

4. PRISER

Salg sker til de priser, der er gældende på tidspunktet for DUTRA’s bekræftelse af bestillingen, medmindre kunden har et for DUTRA skriftligt bindende tilbud, og bestillingen afspejler de i tilbuddet specificerede ydelser.
DUTRA forbeholder sig ret til at regulere prisen i tilfælde af øgede transportomkostninger, ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter og lignende, der indtræder efter aftalens indgåelse.

5. BETALING

Købesummen forfalder til betaling 15 eller 30 dage fra fakturadato, med mindre andet er angivet.
Ved overskridelse af forfaldstidspunktet svarer kunden rente med den til enhver tid gældende diskonto fra Nationalbanken med tillæg af 11 % p.a., indtil beløbet er krediteret DUTRA’s konto i DUTRA’s pengeinstitut.
Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen ved krav hidrørende fra andre retsforhold, og kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

6. LEVERING

Levering er ab DUTRA lager, og alle omkostninger til fragt er for kundens regning, medmindre andet er aftalt skriftligt i det konkrete tilfælde. Kan levering som følge af kundens forhold ikke gennemføres, henstår varerne for kundens regning og risiko på DUTRA’s lager. DUTRA er berettiget til at opkræve lagerleje, få dækket omkostninger m.v.
Kunden er forpligtet til vederlagsfrit at stille mandskab til rådighed for aflæsning, såfremt levering er aftalt til et af kunden anvist leveringssted. Såfremt denne forpligtelse ikke opfyldes af kunden, vil DUTRA være berettiget til at foretage levering på leveringsstedet, uanset om en repræsentant for kunde er til stede. Følgeseddel eller transportørens følgeseddel anses som dokumentation for levering.
Risiko for varen overgår til kunden, når levering er sket.

7. LEVERINGSTID OG FORSINKELSE

Ethvert af DUTRA meddelt leveringstidspunkt er anslået efter bedste skøn og ikke bindende for DUTRA, medmindre det i aftalen udtrykkeligt er specificeret, at der er tale om en fast leveringstid for hele ydelsen eller delelementer af denne.
Er der udtrykkeligt aftalt en fast leveringstid, er DUTRA berettiget til at forlænge denne med indtil 10 arbejdsdage regnet fra udløbet af den faste leveringstid.
Overskrider DUTRA den forlængede leveringstid, er kunden berettiget til konventionalbod fra udløbet af den forlængede leveringstid. Konventionalboden udgør 0,5 % beregnet af den del af den aftalte købesum, som dækker den ydelse, der er omfattet af forsinkelsen for hver hele uge, forsinkelsen varer. Konventionalboden kan ikke overstige 10 % af den aftalte købesum for den forsinkede ydelse. Overskrider DUTRA den forlængede leveringstid med mere end 45 arbejdsdage, er kunden berettiget til at ophæve aftalen.
Vælger Kunden at ophæve aftalen, har kunden alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende den forsinkede ydelse, men ikke vederlag vedrørende andre ydelser. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for driftstab, følgeskader eller anden indirekte skade. Forårsages DUTRA’s forsinkelse af forhold, for hvilke kunden er ansvarlig, herunder eksempelvis kundens ændring af kravspecifikation, forsinkelse med levering af tekniske specifikationer eller andre oplysninger, udskydes DUTRA’s leveringsfrist med det antal dage, som modsvarer den opståede forsinkelse.

8. REKLAMATION OG MANGLER

Kunden er forpligtet til straks og senest ugedagen efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Konstaterer kunden mangler, skal kunden straks skriftligt reklamere til DUTRA med specifikation af de mangler, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.
Ethvert mangelskrav, uanset art, skal være gjort gældende inden for 12 måneder efter leveringstidspunktet. Undlader kunden dette, kan kunden ikke efterfølgende påberåbe sig manglen. For levering af byggematerialer til brug for byggeri i Danmark er fristen dog 5 år fra aflevering af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år fra overgivelsen af materialerne til kunden. Kunden skal ved påberåbelse af en mangel ved leverancen bevise, at det leverede er mangelfuldt og herunder dokumentere, at materialet er opbevaret, monteret, idriftsat, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med den af DUTRA leverede lægnings- og opbevaringsvejledning.
DUTRA’s ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til efter DUTRA’s valg enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele kunden et af DUTRA fastsat forholdsmæssigt afslag. Kunden kan ikke gøre andre mangelsbeføjelser gældende.

9. PRODUKTANSVAR

For produktansvar er DUTRA ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. DUTRA fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på DUTRA’s produktansvarsforsikring.
Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele DUTRA, såfremt kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade.
I den udstrækning DUTRA måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde DUTRA skadesløs i samme omfang, som DUTRA’s ansvar er begrænset i henhold til nærværende pkt.

10. BEGRÆNSET HÆFTELSE

DUTRA hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af goodwill, tab af forventet besparelse og lignende. DUTRA’s ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til 25 % af det beløb, kunden har erlagt for den ydelse (eller mangel på samme), hvorpå kravet baseres. Uanset størrelsen af vederlaget for ydelsen, er DUTRA’s samlede erstatningsansvar beløbsmæssigt maksimeret til kr. 500.000.

11. FORCE MAJEURE

DUTRA er ikke ansvarlig over for kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som DUTRA ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er DUTRA berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

12. RETURNERING

Returnering af en vare accepteres kun efter forudgående skriftlig aftale.

13. EJENDOMSFORBEHOLD

DUTRA har ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

14. GARANTI

DUTRA giver kunden garanti svarende til den, som DUTRA har modtaget fra DUTRA’s underleverandør/producent. Der henvises til de enkelte underleverandører/producenters til enhver tid gældende garantibestemmelser. Der ydes ikke anden garanti fra DUTRA’s side, medmindre dette er udtrykkeligt skriftligt aftalt.

15. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist mellem DUTRA og kunden skal afgøres efter dansk ret. Denne lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler.
Tvisten skal efter DUTRA’s valg afgøres med Byretten i Svendborg som rette værneting eller ved voldgift ved en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgift i overensstemmelse med ”Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”.
Uanset ovenstående kan DUTRA dog altid vælge at sagsøge kunden ved dennes hjemting.